เพื่อนแสงสว่าง ควงภรรยา สอบตกคู่ โดนเพื่อไทยตีอีกทั้ง 2 เขต ลงคะแนนเสียงจังหวัดนครพนม