อัพเดตความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี 27 เดือนธันวาคม ตั้ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง

อัพเดตความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี 27 เดือนธันวาคม แต่ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง
ตอนวันที่ 27 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ว่า ลงความเห็นอนุมัติ/เห็นด้วย ในเรื่องตั้ง วันที่ 27 เดือนธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้
1. การตั้งข้าราชการสามัญให้ครองตำแหน่งจำพวกวิชาการระดับมีคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีลงความเห็นอนุมัติจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอตั้ง นายอรรถพล อรรถวรอำนาจวาสนา รองผู้อำนวยการสศค. ให้ครองตำแหน่ง ที่ปรึกษาการเงิน (นักวิชาการคลังเก็บของมีคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณลักษณะครบบริบรูณ์ ดังนี้ เมื่อวันที่ทรงพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าตั้งเป็นต้นไป
2.การแต่งผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่ง
คณะรัฐมนตรีลงความเห็นอนุมัติจากที่กระทรวงการคลังเสนอตั้งผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่ง ดังต่อไปนี้
1. รศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ตัดสิน
2. พล.อ. ธนะศักดา ชื่นอิ่ม ผู้ตัดสิน
3. นางสาวพัดชา โคตรกีรดียุยงต ผู้ตัดสิน
ดังนี้ เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
3.การแต่งประธานกรรมการรวมทั้งผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเพื่อการหยุดธรรมที่เมืองไทย
คณะรัฐมนตรีลงความเห็นอนุมัติดังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งประธานกรรมการแล้วก็ผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเพื่อการหยุดธรรมที่เมืองไทย รวม 6 คน เพราะเหตุว่าประธานกรรมการรวมทั้งผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ครองตำแหน่งครบกำหนดสี่ปีตอนวันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2565 ดังต่อไปนี้
1. ศ.จ.พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานกรรมการ
2. ศ.จ.พิเศษกิตำหนิเหล่ากอ อุรพีพัฒนวงศ์ ผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขว้างรีณา ศรีวนิชย์ ผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพณชิต คำเล่าลือสติปัญญาสวย ผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสุรงค์ บูลกุล ผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนี้ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป
4. การตั้งผู้ตัดสินในคณะกรรมการขับการปรับปรุงประเทศ ที่มีความสำคัญในการรบชาติ รวมทั้งการผลิตความสามัคคีปรองดองตอบแทนตำแหน่งผู้ตัดสินพื้นที่ว่างลง
คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามจากที่ที่ทำการขับการปรับปรุงประเทศ ที่มีความสำคัญในการรบชาติ รวมทั้งการผลิตความสามัคคีปรองดอง (ที่ทำการ เปรียญย.เปรียญ) เสนอตั้ง นายธนกร วังบุญอาจชนะ รัฐมนตรีประจำนร เป็นผู้ตัดสินใน คณะกรรมการขับการปรับปรุงประเทศ ที่มีความสำคัญในการรบชาติ และก็การผลิตความสามัคคีปรองดอง
ดังนี้ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป
5.การเสนอชื่อเพื่อแต่งเป็นประธานกรรมการรวมทั้งผู้ตัดสินอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ที่เมืองไทย
คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อมเสนอตั้งประธานกรรมการรวมทั้งผู้ตัดสินอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ที่เมืองไทย รวม 9 คน ดังต่อไปนี้
1. นายอำนาจบุญ มาดีเลิศ (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) ประธานกรรมการ
2. รศ.กำลัง รวมพลบัญชร (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) ผู้ตัดสินด้านสัตวแพทย์/เกษตร/สัตวบาล
3. นายสมิทธิ ศิลปินมือในอยุธยา (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) ผู้ตัดสินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ตัดสินทางกฎหมาย
5. นายภัทระ คำป้องกัน ผู้ตัดสินด้านการติดต่อสื่อสารแล้วก็โปรโมท
6. นายระพีภัทร์ จันทรศรีสกุล (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) ผู้ตัดสินด้านต่างถิ่น
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สว่างชักชวนผล ผู้ตัดสินด้านสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม
8. นายเรือนหลวง อินทร์น้อย (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) ผู้ตัดสินด้านการบริหารจัดแจงหน่วยงาน/การจัดการทรัพยากรบุคคล
9. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) ผู้ตัดสินผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม
อ่านข่าวสารที่เกี่ยว
อัพเดตความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี 20 ธ.ค. ตั้ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง
คณะรัฐมนตรีทราบ ตั้ง ‘พีระจำพวก’ นั่งเลขาฯนายกรัฐมนตรี ร่วมบินจังหวัดสงขลาบ่ายนี้ด้วย
อัพเดตความเห็นคณะรัฐมนตรี 6 ธ.ค. 2565 แต่ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง
เช็กความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี 22 พ.ย. 2565 แต่ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง
เช็กความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี 20 ก.ย. 2565 แต่ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง 
เช็กความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี 27 ก.ย. 2565 ตั้ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง 
เช็กความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี 5 เดือนตุลาคม 2565 ตั้ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง 
เช็กความเห็น คณะรัฐมนตรี ช่วงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2565 ตั้ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง